Konkurs Plastyczny „LOGO JEDYNKI WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego „LOGO JEDYNKI WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”
Wejdź na stronę internetową http://www.psp1.brzesko.pl sprawdź, jak wygląda logo JEDYNKI i przedstaw je najpiękniej jak potrafisz.

Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi
ul. Głowackiego 57, 32-800 Brzesko
e-mail: szkola1.brzesko@brzesko.pl
Tel: 14 6863290

Terminy:

 • Dostarczenie prac do sekretariatu szkoły lub drogą pocztową – do dnia 05.03.2021r.

Kategorie wiekowe:

 • Oddziały zerowe przy przedszkolach (nie dotyczy oddziału zerowego przy PSP nr 1 w Brzesku).

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego.
 • Wyłonienie najpiękniej przedstawionego logo PSP nr 1 w Brzesku.

Forma prezentacji pracy konkursowej:

 • Stworzenie  pracy plastycznej dowolną techniką.
 • Dostarczenie przez uczestnika jednego projektu w formacie A3 lub A4.
 • Zgłoszenie na konkurs pracy własnej dziecka.
 • Wyeksponowanie najładniejszych prac na wystawie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1w Brzesku.

Kryteria oceny:

 • Zgodność elementów logo z danymi PSP nr1 w Brzesku.
 • Estetyka wykonania.

Nagrody:

 • Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody.
 • Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 • Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną dostarczone do placówki, do której uczęszcza dziecko.
 • Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych dzieciach dostępne będą na stronie internetowej szkoły
  i stronie Facebook szkoły w dniu 9.03.2021 roku.

Warunki dostarczenia prac:

 • Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział osoby małoletniej w konkursie.
 • Prace należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2021r.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac.
 • Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Przetwarzanie danych osobowych.

 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest PSP nr 1 w Brzesku.
 • Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników niniejszego konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:
  a)  realizacji konkursu,
  b) wyłonienia zwycięzców konkursu,
  c) wręczenia nagród.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udostępnienie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku na stronie organizatora www.psp1.brzesko.pl  i  na Facebooku szkoły.

karta zgłoszenia (plik do pobrania)