The English Corner

Zadanie

 1.Water … (freeze) below 0°C.
2… (She/work) as a teacher?
3. Ellen … (go) to the cinema every Saturday.
4. The film … (not start) at 7:45. It … (start) at 7:15.
5.Tom usually … (eat) ham sandwiches and … (drink) tea for breakfast.
6. Eric is member of football team. He … (play) football twice a week
7. My father … (not work) as a driver. He … (be) a mechanic
8…. (the game show/ finish) at 4 o’clock.
9…..(they/like) watching TV?
10. Kangaroos … (live) in Australia.

klucz do zadania

opracowanie: Patryk Majcherczyk i Kamil Machowski- uczniowie klasy 2e

OKOLICZNIKI TYPOWE DLA TEGO CZASU

now – teraz
at the moment – w tej chwili
at present – obecnie
tomorrow – jutro
next (week ,month) – w przyszłym (tygodniu ,miesiącu)
currently – obecnie

1

1) Tom ……(help) his sister with her homework.
2) My dad ……(repair) his car.
3) Julia ……(draw) forrest.
4) Adam ……(write) e-mail for his teacher.
5) Mary and Kate …….(not work) at the moment.
6) I ……. (save) money for a good holiday.

2

1) She …TV at the moment

a) is watch
b) is watching
c) are watching

2) Am …tea now?

a) I drinking
b) she drinking
c) I drink

3) We …to school today.

a) are not go
b) isn’t going
c) are not going

4) You…flying to Paris next month.

a) aren’t
b) isn’t
c) is not

5) Are…at the moment?

a) you eat
b) she eating
c) you eating

odpowiedzi do zadań

Źródło grafiki: https://pixabay.com/pl/anglia-akwarela-wie%C5%BCa-delphi-3161145/

Reported Speech

Mowy zależnej (Reported/Indirect Speech) używamy, kiedy chcemy przekazać czyjąś wypowiedź nie cytując dokładnie tego co ktoś powiedział, ale przekazując treść tej wypowiedzi

W mowie zależnej cofamy o jeden czasu do tyłu:

Czas Past Perfect pozostaje bez zmian.

Wyrazy oznaczające bliskość w przestrzeni i w czasie zamieniamy na odpowiednie wyrazy oznaczające oddalenie:

this/that
these/those
now/then
today/that day
tomorrow/the next day
next week/the following
ago/before
yesterday/the day before
next year/the following year

Pytania w mowie zależnej mają formę zdań twierdzących. Jeżeli pytanie w mowie niezależnej zaczyna się od czasownika posiłkowego lub modalnego, to w mowie zależnej wprowadzamy je za pomocą spójnika if lub whether, np.:

Mowa niezależna: He said to me: ,,Do you speak Russian?’’

Mowa zależna: He asked me if(whether) I spoke Russian.

Gdy pytanie w mowie niezależnej zaczyna się od jednego z wyrazów pytających, takich jak: what, where, when, who, whose, why, how itp. wyraz ten zachowujemy jako spójnik łączący zdania, np.:

Mowa niezależna: She said to me: „Where are you going?”

Mowa zależna: She asked me where I was going

W trybie rozkazującym w mowie zależnej nie występuje następstwo czasów i stosujemy konstrukcję bezokolicznikową, w którym orzeczeniem mogą być czasowniki tj.: tell, order, ask, command.

Mowa niezależna: She said: „Come in!”

Mowa zależna: She told me to come in.

Mowa niezależna: He told me: “Don’t make so much noise!”

Mowa zależna: He ordered me not to make so much noise.

Ćwiczenia

1.Przekształć następujące zdania w mowie niezależnej na mowę zależną.

He said: „I have not made my mind up yet”
Maciek said: „My ants are the best”
Monica said: ,,I saw her yesterday in the cinema”
She said: ,,I don’t understand what you say”
Piotrek said: „For now here is a stubble”
Waiter said: ,,You’re not allowed to smoke here’’
Kaśka’s father said to her: ,,Lord loves you”

2. Przekształć następujące zdania w mowie zależnej na mowę niezależną.

She said that she would be waiting for me at the cinema.
My teacher  said that I wasn’t paying attention to what he was saying.
My brother told me that he couldn’t find any place to sit at the restaurant.
I said that I didn’t like tomatoes.
They said that they had never been bored there.
Patrick said that he hadn’t been to Warsaw yet.

3. Przekształć następujące zdania w mowie niezależnej na mowę zależną.

My mom said to me: ,,Have you done shopping?”
My dad said to me: ,,Where are you going?”
Mathew asked her: „What are you doing today?”
I asked them: “Is Monika going to the cinema with me?”
Doctor asked me: “What is your temperature?”
My friend asked me: “May I use your phone?”

4. Przekształć zdanie w trybie rozkazującym z mowy nie zależnej na mowę zależną.

1. Don’t forget about test!” Jon said.
2. Maciek said: “Stop kicking my chair!”
3. My mom ordered me: “Clean your room!”

5. Przekształć zdanie w trybie rozkazującym z mowy zależnej na mowę niezależną.

1.Paweł ordered me to leave him alone.
2. Teacher told us not to talk.
3. MC Hammer told me not to touch this.

YouTube Preview Image

odpowiedzi do ćwiczeń

opracowanie:
Pawel Serwin, Filip Prokop, Piotr Ryglowski i Mateusz Grzyb – uczniowie klasy 3a