The English Corner

Stopniowanie przymiotników:

 Regularne:
Stopień wyższy
Przymiotniki krótkie:
Są to przymiotniki jedno lub dwusylabowe.

Gdy chcemy utworzyć od nich stopień wyższy to dodajemy do przymiotnika (np.cheap) końcówkę -er (cheaper) lub -r jeśli wyraz kończy się na -e.
Ale jeśli wyraz kończy się na -y (noisy) to zamieniamy ostatnią jego literę na -i a dopiero potem dodajemy końcówkę -er (noisier). A gdy wyraz kończy się spółgłoską, którą poprzedza samogłoska (fat) to podwajamy ostatnią literę wyrazu
i wtedy dodajemy -er (fatter).

Przymiotniki długie:

 Jeżeli przymiotnik jest długi czyli dwu lub więcej sylabowy (beautiful) to stopień wyższy tworzymy przez dodanie do wyrazu more (more beautiful)

 Stopień najwyższy:
Przymiotniki krótkie:

 (Cheap) Jężel chcemy utworzyć od nich stopień najwyższy to dodajemy do wyrazu the i końcówkę -est (the cheapest). A gdy wyraz kończy się na -y (noisy)lub zakończony jest spółgłoską, którą poprzedza samogłoska (fat) to postępujemy tam jak w stopniu wyższym tylko zamiast -er dodajemy -est a na początku
dodajemy the (the nosiest, the fattest).

Przymiotniki długie:

Aby utworzyć stopień najwyższy od przymiotników długich to dodajemy do przymiotnika  (beautiful) the i most (the most beautiful).

 Nieregularne:
Tych niestety musisz się nauczyć :/

many/much/some – more – the most
good – better – the best
far – further – the furthest
little – less – the least
bad – worse – the worst
*far – farther- the farthest (kolejność)
*old- elder- the eldest (starszeństwo w rodzinie)

UWAGA! Nie można stopniować przymiotników określających
kolor lub materiał. Np. wood, yellow, white, cotton.

Ćwiczenie:
Uzupełnij luki odpowiednimi formami przymiotników.

many/much/some – ? – ?
bad – ? – ?
? – ? – the least
? – cheaper – ?
old – ? – ?
angry – ? – ?
? – fatter – ?
quiet – ? – ?

opracowanie: Melak Seyoum – Kostrzewa (klasa 7b)

odpowiedzi

PRESENT PERFECT

Czasu Present Perfect używamy opisując:

*czynności, które wydarzyły się w przeszłości, ale nie było powiedziane kiedy dokładnie,

*czynności, które zaczęły się w określonym czasie w przeszłości i trwają one aż do teraz,

*czynności, które zaczęły sie w przeszłości i jeszcze się nie zakończyły,

*czynności przeszłe, których skutki widoczne są teraz,

*doświadczenia życiowe

zad1 Podaj 3 formę podanych czasowników.

1) be-

2) have-

3) give-

4) live-

5) go-

6) know-

7) start-

8) teach-

9) eat-

10) sit-

zad2 Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w nawiasie w czasie Present Perfect.

1) My grandfather…..(be) in hospital since Monday.

2) Martyna is good friend of mine. I…..(know) her for a long time.

3) I….(learn) English for 7 years.

4) Neil…..(paint) his bedroom yellow.

5) ……..(you/phone) your aunt?

6) Jasmin is not here. She….(go) out to have lunch.

7) We….(buy) the tickets and…(book) a table in restaurant.

8) Marek……(start) a new job.

9) …….(he/pass) his driving test?

10) Your Spanish……(improve).

zad 3 Uzupełnij odpowiednią forme.

1) ……you ever….(be) in cinema?

2) I……….(work) for Macdonald since 2010.

3) I……….(not/eat) candys since, I was 5 years old

4) We….(not/meet) friends last week.

5) …..(You/eat) pizza?

6) She….(forget) his name.

7) I….(not/see) you since we children.

8) I…..(buy) a new clothes.

9) ……..(she/break) her leg?

10) Our team…..(win) the turnament.

odpowiedzi do ćwiczeń

opracowanie:  Emilia Smulska i Klaudia Bratek (klasa 2e)

Zadanie

 1.Water … (freeze) below 0°C.
2… (She/work) as a teacher?
3. Ellen … (go) to the cinema every Saturday.
4. The film … (not start) at 7:45. It … (start) at 7:15.
5.Tom usually … (eat) ham sandwiches and … (drink) tea for breakfast.
6. Eric is member of football team. He … (play) football twice a week
7. My father … (not work) as a driver. He … (be) a mechanic
8…. (the game show/ finish) at 4 o’clock.
9…..(they/like) watching TV?
10. Kangaroos … (live) in Australia.

klucz do zadania

opracowanie: Patryk Majcherczyk i Kamil Machowski- uczniowie klasy 2e

OKOLICZNIKI TYPOWE DLA TEGO CZASU

now – teraz
at the moment – w tej chwili
at present – obecnie
tomorrow – jutro
next (week ,month) – w przyszłym (tygodniu ,miesiącu)
currently – obecnie

1

1) Tom ……(help) his sister with her homework.
2) My dad ……(repair) his car.
3) Julia ……(draw) forrest.
4) Adam ……(write) e-mail for his teacher.
5) Mary and Kate …….(not work) at the moment.
6) I ……. (save) money for a good holiday.

2

1) She …TV at the moment

a) is watch
b) is watching
c) are watching

2) Am …tea now?

a) I drinking
b) she drinking
c) I drink

3) We …to school today.

a) are not go
b) isn’t going
c) are not going

4) You…flying to Paris next month.

a) aren’t
b) isn’t
c) is not

5) Are…at the moment?

a) you eat
b) she eating
c) you eating

odpowiedzi do zadań

Źródło grafiki: https://pixabay.com/pl/anglia-akwarela-wie%C5%BCa-delphi-3161145/

Reported Speech

Mowy zależnej (Reported/Indirect Speech) używamy, kiedy chcemy przekazać czyjąś wypowiedź nie cytując dokładnie tego co ktoś powiedział, ale przekazując treść tej wypowiedzi

W mowie zależnej cofamy o jeden czasu do tyłu:

Czas Past Perfect pozostaje bez zmian.

Wyrazy oznaczające bliskość w przestrzeni i w czasie zamieniamy na odpowiednie wyrazy oznaczające oddalenie:

this/that
these/those
now/then
today/that day
tomorrow/the next day
next week/the following
ago/before
yesterday/the day before
next year/the following year

Pytania w mowie zależnej mają formę zdań twierdzących. Jeżeli pytanie w mowie niezależnej zaczyna się od czasownika posiłkowego lub modalnego, to w mowie zależnej wprowadzamy je za pomocą spójnika if lub whether, np.:

Mowa niezależna: He said to me: ,,Do you speak Russian?’’

Mowa zależna: He asked me if(whether) I spoke Russian.

Gdy pytanie w mowie niezależnej zaczyna się od jednego z wyrazów pytających, takich jak: what, where, when, who, whose, why, how itp. wyraz ten zachowujemy jako spójnik łączący zdania, np.:

Mowa niezależna: She said to me: „Where are you going?”

Mowa zależna: She asked me where I was going

W trybie rozkazującym w mowie zależnej nie występuje następstwo czasów i stosujemy konstrukcję bezokolicznikową, w którym orzeczeniem mogą być czasowniki tj.: tell, order, ask, command.

Mowa niezależna: She said: „Come in!”

Mowa zależna: She told me to come in.

Mowa niezależna: He told me: “Don’t make so much noise!”

Mowa zależna: He ordered me not to make so much noise.

Ćwiczenia

1.Przekształć następujące zdania w mowie niezależnej na mowę zależną.

He said: „I have not made my mind up yet”
Maciek said: „My ants are the best”
Monica said: ,,I saw her yesterday in the cinema”
She said: ,,I don’t understand what you say”
Piotrek said: „For now here is a stubble”
Waiter said: ,,You’re not allowed to smoke here’’
Kaśka’s father said to her: ,,Lord loves you”

2. Przekształć następujące zdania w mowie zależnej na mowę niezależną.

She said that she would be waiting for me at the cinema.
My teacher  said that I wasn’t paying attention to what he was saying.
My brother told me that he couldn’t find any place to sit at the restaurant.
I said that I didn’t like tomatoes.
They said that they had never been bored there.
Patrick said that he hadn’t been to Warsaw yet.

3. Przekształć następujące zdania w mowie niezależnej na mowę zależną.

My mom said to me: ,,Have you done shopping?”
My dad said to me: ,,Where are you going?”
Mathew asked her: „What are you doing today?”
I asked them: “Is Monika going to the cinema with me?”
Doctor asked me: “What is your temperature?”
My friend asked me: “May I use your phone?”

4. Przekształć zdanie w trybie rozkazującym z mowy nie zależnej na mowę zależną.

1. Don’t forget about test!” Jon said.
2. Maciek said: “Stop kicking my chair!”
3. My mom ordered me: “Clean your room!”

5. Przekształć zdanie w trybie rozkazującym z mowy zależnej na mowę niezależną.

1.Paweł ordered me to leave him alone.
2. Teacher told us not to talk.
3. MC Hammer told me not to touch this.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=otCpCn0l4Wo[/youtube]

odpowiedzi do ćwiczeń

opracowanie:
Pawel Serwin, Filip Prokop, Piotr Ryglowski i Mateusz Grzyb – uczniowie klasy 3a