Projekt PO WER

logo

Zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli naszej szkoły w ramach projektu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Już po raz drugi nasza szkoła odniosła duży sukces w pozyskiwaniu funduszy na realizację międzynarodowych projektów doskonalenia zawodowego nauczycieli. Projekt „Profesjonalna kadra szansą współczesnej szkoły” napisany przez nauczycieli naszego gimnazjum został pozytywnie oceniony i szkoła otrzymała środki finansowe na jego realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, który rozpoczął się w bieżącym roku szkolnym będzie trwał 16 miesięcy. Głównym celem projektu jest podjęcie działań, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności  nauczycieli poszczególnych bloków przedmiotowych, a tym samym osiągnięcie wyższych standardów w nauczaniu. Warto odnotować, że poziom umiejętności językowych wszystkich nauczycieli biorących udział w szkoleniach jest na tyle wysoki, iż będą oni mogli wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach odbywających się w językach obcych, głównie w języku angielskim.

W projekcie planowany jest udział 13 nauczycieli; przedstawicieli różnych bloków przedmiotowych tj. nauczycieli języków obcych, ojczystego języka, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych oraz wychowania fizycznego.

Planowane działania projektu służyć będą doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli zgodnie z ich profilem zawodowym. Poszczególni nauczyciele uczestniczyć będą w kursach metodyczno – językowych, seminariach dotyczących dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Europy  oraz w specjalistycznych kursach przeznaczonych dla nauczycieli wychowania fizycznego. Kraje docelowe uczestników projektu to Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Portugalia oraz Słowacja. Udział w zagranicznych kursach pozwoli na pogłębienie wiedzy merytorycznej
z poszczególnych bloków przedmiotowych oraz  poznanie nowatorskich metod i form pracy na lekcjach. Będzie to również okazja do poznania różnych systemów edukacyjnych, nawiązania kontaktów oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych państw. W ten sposób nasza szkoła uzyska nowy europejski wymiar w nauczaniu oraz w współpracy międzynarodowej.

Owocem zagranicznych mobilności będzie wyższy poziom kompetencji merytorycznych, językowych oraz kulturowo-społecznych nauczycieli i uczniów oraz wzrost motywacji do uczenia się języków obcych.  Zaowocuje to również otwartością na różnorodność kulturową i językową różnych państw europejskich oraz promocją własnej, lokalnej kultury wśród międzynarodowych grup nauczycieli.


Oto co o pobycie na kursie języka hiszpańskiego napisała nauczycielka naszej szkoły Monika Michniak…

W terminie od 31.07. do 11.08. bieżącego roku wzięłam udział w ramach projektu  PO WER „Profesjonalna kadra szansą współczesnej szkoły” w intensywnym kursie języka hiszpańskiego w szkole Don Quijote w Puerto de la Cruz na Teneryfie. Kurs podzielony był na 4 bloki. Pierwszy obejmował pracę z podręcznikiem i rozwijanie umiejętności czytania tekstu, w drugim punkt ciężkości spoczywał na zagadnieniach gramatycznych, w kolejnym bloku była konwersacja i na końcu zajęcia indywidualne dopasowane do potrzeb studenta. Na wszystkich lekcjach kładziono nacisk na ćwiczenie sprawności mówienia. Nauczyciele motywowali uczestników do nauki, stwarzali sytuacje do doskonalenia kompetencji językowych. Grupy studentów były różnorodne kulturowo, uczestnicy pochodzili z różnych krajów, co dawało możliwość do porównań i wymiany doświadczeń. Szkoła proponowała również atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, spotkania i wycieczki z przewodnikiem w języku hiszpańskim. W warunkach pozaszkolnych można było praktykować poznane słownictwo
i struktury językowe. W terenie uczestnicy poznawali geografię, życie współczesne i historię wyspy oraz jej mieszkańców, a także problemy socjalne.

Pobyt możliwy dzięki projektowi PO WER pozwolił mi na głębsze, intensywne poznanie języka, kultury i geografii Hiszpanii w jej części eksterytorialnej. Na zajęciach pracowaliśmy przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowoczesnych metod, by podnosić swoją sprawność
w posługiwaniu się w mowie i piśmie językiem hiszpańskim. Udział w tym kursie zaowocował również licznymi informacjami na temat źródeł  i materiałów znajdujących się w Internecie,  które będą stanowić pomoc w indywidualnej nauce w domu. Ponadto zostały nawiązane znajomości, które będą podtrzymywane poprzez pisanie maili. Udział w kursie stanowi ogromną motywację do rozwijania zainteresowań językiem i kulturą hiszpańską,
a także zmobilizował mnie do kontynuowania nauki na kursie w kraju. Zdobytą wiedzę
i materiały chętnie udostępnię  kolegom z pracy i przekażę uczniom na lekcjach. Pragnę przybliżyć naszej społeczności szkolnej język i kulturę hiszpańską.

Niezapomniane wrażenia po pobycie na seminarium w Hiszpanii

dsc_0278

W dniach od 18 – 26 listopada nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii tj. Beata Franczak–Wołek, Małgorzata Kołodziej–Siciarz oraz Małgorzata Sułek przebywali na seminarium szkoleniowym dla nauczycieli w południowej Hiszpanii, głównie w Sewilli. Szkolenie Las otras orillas (The Other Shores) prowadzone było w języku angielskim i dotyczyło kwestii społeczno – gospodarczych oraz bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego krajów Basenu Morza Śródziemnego.

Uczestnicy odwiedzili szereg muzeów m.in. Archivo de Indias, gdzie znajdują się zbiory map oraz pamiątki z czasów podbojów Ameryki przez hiszpańskich kolonizatorów, Atarazanas czyli dawną stocznię Sewilli, Muzeum Inkwizycji, słynny Wielki Meczet w Kordobie, który został częściowo przebudowany na katedrę o stylu gotycko-renesansowym, muzeum archeologiczne i Medinę Azahara, gdzie znajdują się ruiny X –wiecznego arabskiego kompleksu pałacowego oraz szereg innych  stanowisk archeologicznych z czasów rzymskich i fenickich. Zwiedzili Uniwersytet w Sewilli, katedrę, liczne kościoły i inne przepiękne zabytki Sewilli i okolic. Nauczyciele obserwowali środowisko przyrodnicze południowej Hiszpanii oraz Afryki Północnej, zwiedzili jaskinie, dawne młyny na rzekach, przystanie portowe, zapoznali się z rolą sztucznych zbiorników wodnych czy energii wiatrowej w Hiszpanii.

Nauczyciele uczestniczyli również w spotkaniu z przedstawicielami organizacji imigranckiej Sevilla Acoge, której głównym celem jest pomoc imigrantom przybywającym do Sewilli. Podczas spotkania poruszono kwestie problemów migrantów i skutecznej pomocy tym osobom. Uczestnicy seminarium po przepłynięciu promem przez Cieśninę Gibraltarską do Afryki mieli okazję na własne oczy zobaczyć trudną sytuację uchodźców z Maroka i innych państw afrykańskich obserwując napiętą sytuację na granicy z Marokiem i Ceutą – enklawą hiszpańską znajdującą się już w Afryce. Relacje społeczno – gospodarcze krajów Afryki Północnej z krajami Unii Europejskiej, dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Afryki oraz problemy egzystencjalne mieszkańców tego regionu bardzo szczegółowo przybliżył przewodnik marokański Abdeslam Mouden, który przez kilka dni towarzyszył grupie.

Warto zwrócić uwagę, że celem powyższego seminarium była również promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego uczestników seminarium na forum międzynarodowym. Nauczyciele naszego gimnazjum podjęli się badania pozostałości po kulturze żydowskiej w swojej okolicy. Efektem tej pracy było napisanie artykułu w języku angielskim „The traces of Jewish community in Brzesko” (Ślady społeczeństwa żydowskiego w Brzesku), który został zamieszczony w specjalnym wydaniu informacyjnym przez organizatora szkolenia. Artykuł ten poruszał kwestie wzajemnego oddziaływania kultury polskiej i żydowskiej przed drugą wojną światową oraz ukazywał pozostałości po kulturze żydowskiej obecne w zabytkach Brzeska. W artykule wspomniano również inicjatywy poświęcone pamięci brzeskich Żydów m.in. spotkanie uczniów naszej szkoły z panem Landau, przedstawicielem żydowskiej społeczności Brzeska sprzed czasów Holocaustu czy niedawny marsz pamięci z września 2016 roku. Nasi nauczyciele przetłumaczyli również wiersz „Mediterraneo” (Morze Śródziemne) z przekładu angielskiego na język polski.

Oprócz grupy polskiej w seminarium uczestniczyli nauczyciele z różnych krajów Unii Europejskiej tj. z Szwecji, Finlandii, Grecji, Bułgarii, Francji, Litwy, Niemiec oraz Hiszpanii. Była zatem doskonała okazja do nawiązania kontaktów partnerskich, wymiany doświadczeń na temat pracy w szkole, planowania wspólnych inicjatyw. Nauczyciele przygotowywali występy teatralne obrazujące zagadnienia społeczno – kulturowe poruszane podczas szkolenia, śpiewali pieśni, recytowali wiersze oraz uczestniczyli  w pokazach muzyki i tańców regionalnych.

Szkolenie to byłą wspaniałą okazją do ćwiczenia umiejętności językowych, przede wszystkim swobodnego komunikowania się w języku angielskim, ale również poznania praktycznych zwrotów w języku hiszpańskim czy nawet arabskim. „Języki obce oknem na świat” każdy uczestnik tego szkolenia w pełni zgadza się z tym stwierdzeniem!

Podsumowując, każdy dzień był wypełniony bardzo intensywnie i ciekawie, jako, że w większości były to zajęcia w terenie. Nauczycie zgodnie twierdzą, że warto podnosić kwalifikacje i doskonalić własne umiejętności. Zdobyta wiedza praktyczna zostanie wykorzystana na lekcjach i przyczyni się z całą pewnością do podniesienia jakości i atrakcyjności procesu nauczania w naszej szkole.

zdjęcia

The traces of Jewish community in BrzeskoW ramach programu ,, Erasmus+” trzech nauczycieli wychowania fizycznego z naszej szkoły: panowie Marek Łanocha, Łukasz Witek i Rafał Cichoński uczestniczyli od 26.02 do 04.03.2017 r. w mobilności ,,Skiing and swimming practical methodology structured course” na Słowacji w miejscowości Tatranske Matliare.

Krótka relacja uczestników

Od pierwszego dnia musieliśmy zmienić nasz dotychczasowy tryb życia, ponieważ zaczynaliśmy każdy dzień o 6:30, od godzinnej zabawy biegowej w okolicach hotelu  „Hutnik”, gdzie byliśmy zakwaterowani. Następnie po śniadaniu ruszaliśmy do Tatrzańskiej Łomnicy, gdzie z naszymi wspaniałymi trenerami, Ladislavem i Edit, doskonaliliśmy umiejętności narciarskie- technikę klasyczną i karvingową. Warunki na stoku były często bardzo zmienne, więc – posługując się terminologią piłkarską- mieliśmy kilkakrotnie okazję zapoznać się z murawą. Po południu najczęściej wracaliśmy na narty lub snowbord- tu często mogliśmy zademonstrować technikę saneczkową. Po powrocie do hotelu, od godziny 16 zaczynaliśmy zajęcia na basenie, gdzie doskonaliliśmy nasze umiejętności pływackie pod okiem słowackiego trenera i dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z przyjaciółmi ze Słowacji i Częstochowy. Codziennie doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe, szczególnie  terminologię sportową, co najlepiej wychodziło nam na wieczornych spotkaniach integracyjnych: na bowlingu, hali sportowej, bilardzie lub siłowni, gdzie często siłowaliśmy się ze słownikiem. Braliśmy udział w wycieczkach do Muzeum Rzeźb Lodowych w Tatrzańskiej Łomnicy, do Smokowca, i Muzeum Narciarstwa w miejscowości Strebske Pleso.  Z naszymi słowackimi i polskimi przyjaciółmi wymienialiśmy poglądy na temat aktywności sportowo rekreacyjnej dzieci i młodzieży w naszych krajach oraz wspierających ich w tym zakresie inicjatywach. Ten tydzień minął nam bardzo szybko i niestety musieliśmy się żegnać „ It’s so sad to say: good by my friends”

 Pozostały nam miłe wspomnienia, nowe umiejętności, doświadczenia, które zdobyliśmy na kursie i które jak się okazało, mogliśmy od razu wykorzystać w pracy z młodzieżą po naszym powrocie do szkoły.

zdjęcia


Profesjonalna kadra – szansą współczesnej szkoły

Powoli dobiega końca druga edycja projektu doskonalenia zawodowego PO WER „Profesjonalna kadra szansą współczesnej szkoły” realizowanego przez nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku (wcześniejszego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku). Wszyscy uczestnicy tj. 11 nauczycieli różnych bloków przedmiotowych odbyli już zagraniczne kursy oraz specjalistyczne seminaria. Językiem roboczym większości kursów był język angielski, a kraje docelowe to: Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia oraz Słowacja. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki funduszom  pozyskanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazdy szkoleniowe rozpoczęły w listopadzie 2016 roku nauczycielki historii oraz wiedzy o społeczeństwie p. Beata Franczak-Wołek, Małgorzata Kołodziej-Siciarz i geografii p. Małgorzata Sułek. Seminarium Las otras orillas (The Other Shores) odbywało się w południowej Hiszpanii i dotyczyło kwestii społeczno – gospodarczych oraz bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego krajów Basenu Morza Śródziemnego. Uczestnicy odwiedzili szereg muzeów m.in. Archivo de Indias, gdzie znajdują się zbiory map oraz pamiątki z czasów podbojów Ameryki przez hiszpańskich kolonizatorów, Muzeum Inkwizycji, czy słynny Wielki Meczet w Kordobie. Po przepłynięciu promem przez Cieśninę Gibraltarską do Afryki nauczyciele mieli okazję na własne oczy zobaczyć trudną sytuację uchodźców z Maroka i innych państw afrykańskich. Relacje społeczno – gospodarcze krajów Afryki Północnej z krajami Unii Europejskiej, problemy mieszkańców Afryki oraz uchodźców to również istotne zagadnienia podejmowane na seminarium.

Po ciepłej Hiszpanii przyszła pora na zimowy wyjazd w Tatry Słowackie na kurs przeznaczony dla nauczycieli wychowania fizycznego „Skiing and swimming practical methodology structured course”, który miał na celu doskonalenie własnych umiejętności
w zakresie sportów zimowych tj. narciarstwa i snowboardingu oraz pływania oraz metodyki nauczania tych dyscyplin sportowych. Wzięło w nim udział trzech naszych nauczycieli: p. Marek Łanocha, p. Łukasz Witek oraz p. Rafał Cichoński.

Następne wyjazdy to już wakacje 2017 i wyjazd dwóch nauczycieli biologii i chemii z naszej szkoły p. Małgorzaty Góra i p. Marty Kosała na seminarium „In search of the sunset: The Azores” odbywającego się na odległym  archipelagu wysp środkowego Atlantyku Azorów. Zajęcia odbywały się na trzech wyspach i dotyczyły genezy archipelagu jego kolonizacji, historii, gospodarki oraz fauny i flory. Azory to wyspy o pochodzeniu wulkanicznym, położone około 1500 km od wybrzeża Portugalii. Mają specyficzne położenie geologiczne na  skrzyżowaniu trzech płyt tektonicznych, zatem ich rzeźba terenu kształtuje się w procesie działalności wulkanicznej. Nauczyciele mogli zaobserwować również unikalne winnice objęte patronatem UNESCO na terenach powulkanicznych na wyspie Pico czy odwiedzić ogród botaniczny na wyspie Faial, a także poznać ciekawą historię flory wysp, gdzie rodzime gatunki zostały zdominowane przez gatunki przywiezione przez ludzi po odkryciu wysp. Dużą atrakcją był także rejs łodzią po otwartych wodach Oceanu Atlantyckiego i możliwość podziwiania wielorybów oraz delfinów żyjących w swoim naturalnym środowisku.

Również we wakacje p. Monika Michniak nauczycielka języka polskiego odbyła kurs językowy na wyspie Teneryfa położonej w archipelagu wysp Kanaryjskich w zakresie języka hiszpańskiego w stopniu średniozaawansowanym. Nasza nauczycielka od kilku lat przybliża uczniom naszej szkoły język i kulturę iberyjską.

Ostatni jesienny już wyjazd dwóch nauczycieli – języka polskiego p. Edyty Zachary oraz języka angielskiego p. Anety Licak miał na celu bliższe poznanie literatury brytyjskiej poprzez pryzmat twórczości wielkiego dramaturga angielskiego Williama Szekspira. Nauczyciele zwiedzili m.in. dom dramaturga w Stratford-upon-Avon, słynny teatr
i muzeum The Globe w Londynie, zamek w Oxfordzie oraz inne zamki, muzea i biblioteki. Każdego dnia seminarium odbywały się również zajęcia dla nauczycieli, którzy w swojej pracy wykorzystują dramę lub jej elementy. W pięknych okolicznościach przyrody nauczycielki uczyły się jak wprowadzać pantomimę, jak dotrzeć do emocji odgrywanych postaci, jak je pokazać, by poruszyć widza. Jednak pobyt na seminarium „Shakespeare in Europe” to również wspaniała okazja do doskonalenia trudnego języka starobrytyjskiego czy własnych komunikacyjnych.

Podsumowując udział w szkoleniach, można stwierdzić, że umożliwił on nauczycielom doskonalenie własnych umiejętności językowych i zdobywanie nowych kompetencji
w zakresie nauczanych przedmiotów. Istotnym elementem kursów było doskonalenie technik informacyjno – komunikacyjnych oraz promowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wśród innych uczestników szkoleń. Nasi nauczyciele napisali artykuły w języku angielskim m.in. odnośnie walorów środowiska przyrodniczego Karpat Polskich, historii społeczności żydowskiej w Brzesku, czy nauczania literatury brytyjskiej w naszej szkole ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Szekspira.  Nawiązali kontakty oraz wymienili poglądy z innymi nauczycielami z krajów europejskich. Nauka przez całe życie, ciągłe doskonalenie zawodowe  to motto każdego nauczyciela biorącego udział w programie.

Nauczyciele wykorzystują zdobytą wiedzę, nowinki pedagogiczne, zgromadzone materiały,  zdjęcia, filmy podczas pracy z uczniami. Warto podkreślić, że coraz szersza znajomość języków obcych motywuje nauczycieli do podejmowania szeregu inicjatyw, w których język obcy stanowi podstawowe narzędzie pracy. W naszej szkole prężnie funkcjonują dwie klasy
z innowacją językową na poziomie gimnazjum o zwiększonym wymiarze języków obcych tj. języka angielskiego i niemieckiego. Również dwie z pośród trzech klas siódmych mają  zwiększoną liczbę godzin w zakresie języka obcego. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w różnorakich projektach szkolnych oraz międzynarodowych, warsztatach czy obozach językowych. Z kolei kadra nauczycielska PSP nr 1 bez żadnych kompleksów wprowadza nowe, urozmaicone metody i formy pracy z uczniem, a wszystko po to, by lekcje w naszej szkole były coraz ciekawsze i atrakcyjniejsze.

zdjęcia