Nasze refleksje po Zielonej Szkole

Gdy myślę Zielona Szkoła w Zawoi.
-Samo dobro”
-Dobra zabawa, samodzielność, współpraca”
-Najedzony brzuch, więcej znajomych, świetnie spędzany czas, dużo wiedzy o Babiej Górze.
-Kultura, lepsze relacje i zachowanie.
-Pamiątki, chęć zwiedzania i chodzenia.
-Integracja, poznanie nowych znajomych.
-Lepsza współpraca z kolegami
-Sprzątanie po sobie, porządek.
-Radość, zabawa, prezenty.
-Nowe przyjaźnie.
-Nowa wiedza.
-Lepszy kontakt z kolegami i koleżankami.
-Dobra zabawa.
-Niezapomniane wspomnienia.

Piknik rodzinny

REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO
organizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania PIKNIKU RODZINNEGO na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku

1) Organizatorem PIKNIKU jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku,
2) Pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku współuczestniczą w organizacji imprezy,
3) PIKNIK dofinansowany jest przez sponsorów,
4) Za kulinarną ofertę, przygotowaną dla uczestników pikniku, odpowiedzialna jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi.

2.Wszystkie osoby biorące udział w PIKNIKU RODZINNYM są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych, regulaminów, zasad bhp i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu oraz na terenie należącym do szkoły.

3.W PIKNIKU RODZINNYM mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do Szkoły

Podstawowej im. Królowej Jadwigi oraz ich rodzeństwo, będące pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów oraz zaproszeni goście.

4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie szkoły, w czasie trwania PIKNIKU, odpowiadają rodzice oraz prawni opiekunowie.

Rada pedagogiczna oraz personel szkoły nie sprawuje opieki nad dziećmi w czasie trwania imprezy, lecz ma za zadanie dbać o sprawną organizację przebiegu PIKNIKU, zgodnie z planem i przydziałem zadań.

5.Uczestnicy PIKNIKU mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów.

6.Uczestnicy PIKNIKU są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność szkoły.

7. Na terenie obiektu zostaną udostępnione toalety na parterze szkoły. W pomieszczeniach tych obowiązuje zachowanie czystości i poszanowanie znajdujących się tam urządzeń sanitarnych.

8. Przewiduje się przebywanie i korzystanie uczestników PIKNIKU z zajęć ruchowych na hali sportowej pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione bez opieki przez uczestników
PIKNIKU na terenie obiektu.

10.W trakcie trwania PIKNIKU obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania innych substancji odurzających oraz wprowadzania zwierząt.

11. Na terenie, na którym odbywa się PIKNIK, obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia uczestników.

12.Wizerunek osób przebywających na terenie Pikniku Rodzinnego może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Szkoły.

13. Na terenie PIKNIKU zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej oraz reklamowej.

14.W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, należy powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone oraz organizatorów i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

15.Uczestnicy PIKNIKU RODZINNEGO zobowiązani są do przestrzegania ustalonych zasad oraz zachowywania się w sposób nie zagrażający sobie i innym.

16.Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić do organizatorów.

17. Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek imprezy, będą pociągnięte do odpowiedzialności.

18. Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości przy wejściach na teren Szkoły i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zaproszenie do głosowania

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że zadanie przygotowane przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach oraz naszą szkołę, zostało wstępnie zakwalifikowane do głosowania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Teraz potrzebujemy Waszych głosów. Zapraszam wszystkich, którzy chcą nam pomóc, po karty do głosowania, znajdujące się w bibliotece szkolnej PSP 1 w Brzesku. Wygrana oznacza darmową wycieczkę dla uczniów do Zakopanego lub Wrocławia. Głosować można również poprzez stronę internetową: www.bo.malopolska.pl, wybieramy zakładkę “głosowanie”, klikamy “rozpocznij głosowanie”. Nasz projekt to zadanie regionalne, kod zadania- TAR20. Głosowanie jest całkowicie bezpłatne. Zapraszam i proszę o wsparcie dla naszej inicjatywy.

Edyta Zachara

Wielka radość chóru Kolorowe nutki!

Chór Kolorowe nutki wystąpił 2 czerwca na Wojewódzkim Konkursie Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Śpiewająca Polska i wyśpiewał  Srebrne Pasmo . Konkurs odbył się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Chórowi towarzyszyła przy fortepianie pani Teresa Szydłowska, a dyrygowała chórem p. Iwona Mikołajek. Opiekę nad dziećmi sprawowały również panie: Monika Krzyszkowska i Monika Mida. Chór odwiedził również przepiękne Arboretum Krzysztofa Pendereckiego . Był to piękny, pełen emocji dzień.

3 czerwca to Dzień Savoir-Vivre

Święto mające na celu propagowanie grzeczności obyczajowej jako elementu kultury społecznej. W tym dniu pamiętamy o zasadach dotyczących kultury zachowania w życiu codziennym. Ale stosujemy je każdego dnia. Pamiętajcie!

„Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi”