Biblioteka przy PSP 1 w Brzesku

Regulamin konkursu Portret przeciwwirusowy ZASŁOŃ SIĘ KSIĄŻKĄ.
Zabawa w klimacie SLEEVEFACE, czyli kreatywne selfie z książką.

Sleeveface – czyli „ubierz się w książkę” – to zabawa zapoczątkowana w 2006 r. Fotografowanie się z książką urosło do rangi popularnego zjawiska, upowszechnionego za sprawą mediów społecznościowych. Zabawa polega na sfotografowaniu okładki książki wraz z twarzą lub sylwetką  tak, aby stanowiły spójną całość.

 1. Organizatorzy akcji
  Organizatorem akcji jest biblioteka przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku
 2. Celem akcji jest:
  1. promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób
  2. zachęcenie do czytania oraz korzystania z zasobów biblioteki
  3. rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  4. zachęcanie czytelników do twórczej aktywności
  5. rozwijanie wyobraźni i kreatywności
  6. popularyzacja twórczości czytelników biblioteki
  7. upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki
  8. promocja szkolnej biblioteki w środowisku lokalnym
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki metodą sleeveface. SLEEVEFACE – ubierz się w książkę, czyli zdjęcie z okładką książki, to zdjęcie przedstawiające osobę z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W sleeveface potrzebne są jedynie: okładka książki, wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa gwarantowana!
 4. Czas trwania konkursu: od 28. 01. do 12. 02. 2021 r.
 5. Termin nadsyłania prac mija 15. 02. 2021 r. o godz.10:00
 6. Uczestnicy: Konkurs jest otwarty dla wszystkich czytelników i sympatyków biblioteki szkolnej w PSP nr 1 w Brzesku, mogą w nim uczestniczyć wszystkie chętne osoby, bez ograniczeń wiekowych.

  Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo przekazania 1 samodzielnie wykonanego zdjęcia. Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej. Zdjęcia nie mogą być efektem montażu w programie graficznym.

  Praca może być wykonana przez zespół – liczba osób przygotowujących jedną pracę konkursową może liczyć maksymalnie 3 osoby.

 7.  Zdjęcia muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora, telefon, e-mail.
 8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 9. Organizator przyjmuje zdjęcia tylko w postaci elektronicznej.
 10. Zdjęcie mogą być wykonane w dowolnej przestrzeni, jednak zgodnie z zasadami obowiązującej kwarantanny.
 11. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 12. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.
 13. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2021  roku mailowo pod adresem: edytazachara84@gmail.com. W tytule wiadomości należy podać „Konkurs: selfie z książką.
 14. Do maila należy także dołączyć dobrej jakości fotografie:
  – o rozmiarze minimalnym 800 x 600 pixeli,
  – o rozdzielczości od 150 do 300 dpi,
  – zapisane w formacie jpg,
  – maksymalnie 1 zdjęcie obrazujące jedną pracę
  – rozmiar pracy nie może przekroczyć 10 MB.
 15. Zgłoszone prace będą eksponowane w formie internetowej wystawy pokonkursowej – na stronie internetowej PSP 1i oraz na Facebooku.
 16. Werdykt zostanie ogłoszony 24 lutego 2021 roku na stronie internetowej PSP 1.
 17. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
  – Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
  – Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, spełnienie wymogów formalnych, poziom artystyczny pracy, oryginalność, rozwiązania kompozycyjne
  – Dla autorów najciekawszych prac Organizator ufunduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
  – Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
  – Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika oraz na publikację zdjęć na stronie / stronach organizatora konkursu.

UWAGA!
Przystępując do udziału w akcji promocyjnej, której zasadniczą cześć stanowi konkurs, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz dóbr prawnie chronionych, wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia i promocji konkursu – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997roku (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć ze swoim wizerunkiem oraz wizerunkami osób znajdujących się na fotografii.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu akcji.