Koleżanki i koledzy!

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt odblasku pt. „Odblaskowo czyli bezpiecznie  i kolorowo”

Regulamin konkursu na projekt odblasku pt. „Odblaskowo czyli  bezpiecznie  i kolorowo”

I. Cele konkursu:

 • kształtowanie  właściwych nawyków niezbędnych do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym
 • kształtowanie postaw społecznych ; pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych
 • rozbudzanie wyobraźni plastycznej, ekspresji  i kreatywności uczniów

II. Wymagania konkursowe;

 • Format A3, technika dowolna
 • Wymiary prac przestrzennych nie większe od formatu A3
 • Imię i nazwisko oraz klasa wykonawcy pracy plastycznej

III. Kryteria oceny:

 • Praca plastyczna musi odzwierciedlać temat i cele konkursu czyli musi być projektem odblasku.
 • Oceniana będzie pomysłowość oraz estetyka prac.
 • Przy wykonaniu prac dopuszcza się pomoc osób dorosłych w przypadku klas 0, I –III.
 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
 • Organizatorzy nie zwracają przekazanych na konkurs prac.
 • Komisja spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria wyłoni najpiękniejsze projekty  w kategoriach:

1.Oddział 0, klasy I-III
2.Klasy IV-V
3.Klasy VI-VIII

 • Prace należy złożyć  do: 15.10.2022 do wychowawców klas
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 18.10.2022
 • Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.