Konkurs fotograficzny „MIEJSCA PAMIĘCI”

„Nie martwcie się tym, że nasze usta zamilkły,
przecież nasze groby będą wam mówić o umiłowaniu ojczyzny”.

Konkurs fotograficzny
„MIEJSCA PAMIĘCI”

związane z I wojną światową
w gminie Brzesko

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu są nauczycie PSP nr 1 w Brzesku: Małgorzata Kołodziej – Siciarz, Małgorzata Grabarz

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku.

3. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie lokalnych miejsc pamięci związanych  z I wojną światową znajdujących się w gminie Brzesko poprzez fotografię.

4. Cele konkursu:

– promowanie miejsc pamięci w Brzesku i okolicach (np. pomniki, cmentarze wojenne, tablice, obeliski, obiekty i miejsca związane z działaniami wojennymi itp.)

– zachęcanie do okrywania na nowo miejsc ważnych dla mieszkańców miasta i okolic,

– rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią regionu

– popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

– prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

– każdy uczestnik może zgłosić do 2 prace.

– format prac: odbitki kolorowe lub czarno – białe, rozmiar 21×15

– do zdjęcia należy samodzielnie wykonać ozdobną ramkę, według własnego pomysłu  oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do fotografii.

5. Miejsce i termin składania prac:

 – prace należy dostarczyć do p. M. Kołodziej – Siciarz do dnia 3 listopada 2022r. do godz. 13.00

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
– prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
– charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami, oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny (zdjęcia oraz ramki).

7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: oraz wyeksponowane na wystawie (korytarz na parterze)

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

10. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.

11. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)