Konkurs – „Okładka książki”

Organizator konkursu.
Biblioteka

Regulamin konkursu.

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas II – VII.
 2. Konkurs trwa od 19 października do 3 listopada 2023r.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie okładki do książki dowolną techniką plastyczną – np. farba, ołówek, kredka, tusz, wyklejanka .
 4. Okładkę wykonujemy na kartce formatu A4- układamy ją poziomo– wykorzystując tylko jej prawą połowę. Lewa połowa pozostaje pusta. Gdy zegniemy papier na grzbiecie okładki, powstanie mini książeczka.
 5. Każda praca musi zawierać istotne informacje dotyczące wybranej przez siebie książki (np. wydawnictwo i inne).
 6. Wewnątrz mini książeczki należy wkleić kartę informacyjną, którą można pobrać od nauczyciela bibliotekarza .
 7. Prace należy wykonać do 03 listopada i oddać pani Edycie Zacharze.
 8. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych
  klasy II – IV 
  klasy V –VII
 9. Komisja konkursowa oceni i wytypuje najlepsze prace (w każdej grupie wiekowej) w miesiącu listopadzie.
 10.  Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród  odbędzie się w grudniu 2023r.
 11.  Prace zgłoszone na konkurs zostaną wyeksponowane na specjalnie zorganizowanej wystawie w bibliotece.

Uruchomcie swoją fantazję, zaprojektujcie okładki i zaskoczcie nas swoimi oryginalnymi pomysłami.

Będziemy mieć swój własny BOOKFLIX.

MISTRZ KALIGRAFII

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I do udziału w szkolnym konkursie
„I Ty się popisz” MISTRZ KALIGRAFII

Regulamin konkursu:

I. Organizatorem konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Wojnicka

II. Cele konkursu:

– rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
– rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
– rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
– kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
– odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

III. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas pierwszych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku.

IV. Zasady uczestnictwa

W dniu 07.06.2023 r. uczniowie klas I wezmą udział w konkursie Mistrz Kaligrafii. Zadaniem uczniów jest przepisanie tekstu wiersza na kartkę w liniaturę.

V. Kryteria oceny

Komisja Konkursowa  podczas oceny prac uwzględni:

– ogólne wrażenie estetyczne,
– czytelność, estetykę, ład,
– prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
– poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
– właściwe łączenie liter,
– równomierne położenie liter.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów, zmazików. Uczniowie przepisują tekst używając zwykłego pióra atramentowego. Prace napisane długopisem, piórem kulkowym lub zmazywalnym (siła tarcia) nie będą brane pod uwagę.

VI. Ocena prac konkursowych

Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Mistrza Kaligrafii dokona komisja powołana przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone na stronie naszej szkoły, natomiast wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w szkole.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku

Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

27.04.2023 w RCKB w Brzesku odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej pn. „Be a Star”. W konkursie Jury oceniało poprawność językową, walory głosowe i interpretację utworów. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy VI Kornelia Świątkowska, która oczarowała publiczność i zajęła I miejsce w konkursie w kategorii klas IV-VI. Gratulujemy!

Konkurs dla klas IV-VIII

Koleżanki i koledzy!
Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
„ Stop – uzależnienia. One niszczą nasze  marzenia!”
Zapraszamy do udziału uczniów klas IV-VIII.

Regulamin konkursu plastycznego
„Stop – uzależnienia. One niszczą nasze  marzenia!”

I.Organizator konkursu:
1.Organizatorem  konkursu jest Samorząd Uczniowski PSP nr1 w Brzesku.

II. Cele konkursu:

 • Propagowanie oraz kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych.
 • Wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat szkodliwości środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
 • Promowanie  zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Rozwijanie kreatywności oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

III.Zakres tematyczny

 • Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, która będzie w najciekawszy sposób przedstawiała temat: Stop – uzależnienia. One niszczą nasze  marzenia!”

IV.Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VIII

V.Warunki uczestnictwa
1.Technika wykonania pracy : farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem itp.
2. Format: min. A-4, max A-3
3.Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
4.Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
5. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece  szkolnej lub u pani pedagog do dnia 15.02.2023r
6.Każda praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, który winien zawierać :

 1. Imię i nazwisko uczestnika
 2. Klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu

VI. Ocena prac

1. Prace konkursowe oceni powołana komisja. Komisja oceniać będzie:
zgodność pracy z tematem
inwencję, pomysłowość oraz czytelność przekazu
formę estetyczną oraz technikę wykonania pracy
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.02.2023r

VII.Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu wybierze zwycięskie prace w dwóch przedziałach wiekowych:
  Klasy IV- V
  Klasy VI-VIII

Konkurs dla klas I-III

21 lutego obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dlatego zapraszamy uczniów z klas I-III do udziału  w konkursie  recytacji „Teatr jednego aktora” pod hasłem

W świecie Juliana Tuwima”

Lubisz recytować, umiesz swoją deklamacje wzbogacić gestem, ciekawymi rekwizytami – to jest właśnie  konkurs dla Ciebie! Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Samorząd Uczniowski

Regulamin konkursu:

1.Organizatorzy konkursu:

-organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

2.Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności i umiejętności recytatorskich dzieci oraz wrażliwości estetycznej dzieci 
 • popularyzowanie twórczości Julian Tuwima,
 • upowszechnianie idei kultury języka oraz kultury żywego słowa
 • promocja czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowania literaturą i poezją 

3.Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji dziecięcej Juliana Tuwima,
 • konkurs przewiduje 2 kategorie: indywidualną i grupową (liczba uczestników prezentacji jednego utworu nie może przekraczać trzech uczniów)
 • prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytam

4.Przebieg konkursu:

 • Konkurs recytatorski odbędzie się w dniu 21.02.2023r
 • Chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście  w bibliotece szkolnej do 15.02.2023r
 • Recytacja wiersza nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
 • Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki.

5.Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
 • interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).
  6.Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Konkurs na logo Szkolnego Koła Wolontariuszy PSP nr1 w Brzesku

Jeśli lubisz rysować, malować lub bawić się grafiką komputerową, masz ciekawe pomysły  i jesteś kreatywny – weź udział w konkursie na LOGO Szkolnego Koła Wolontariuszy i opracuj znak graficzny naszego koła!

Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

1.Organizatorami konkursu są  jego opiekunowie SzKW
2. Konkurs trwać będzie od 11.01.2023 do 01.03.2023

II. Cel i przedmiot konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) SzKW

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
2. Prace konkursowe należy składać u organizatorów (p. B. Ćwioro lub p. pedagog) do dnia 01.03.2023r
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo.
4.Praca powinna być podpisana przez jej autora.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.
2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: przedstawić znak mieszczący się w polu 20 cm x 20 cm,
3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
– być łatwo identyfikowane z celami , zadaniami i działaniami  wolontariatu,
– być czytelne i łatwe do zapamiętania,
-wzbudzać pozytywne emocje, 
– ważna jest czytelność i funkcjonalność oraz estetyka wykonania projektu.
4. Zwycięska praca zostanie wybrana przez komisję konkursową.

Koleżanki i koledzy!

Zapraszamy do udziału w konkursach  dotyczących kultury zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego i kultury słowa. Proponujemy m. innymi :

 • Konkurs plastyczny GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ”
 • Konkurs literacki ADA TO NIE WYPADA”
 • Kulturalne rymowanki dla klas MĄDRA GŁOWA- PIĘKNE SŁOWA”
 • Opracowanie KODEKSU KULTURALNEGO UCZNIA PSP1 BRZESKO 

Regulamin konkursu plastycznego „Grzeczność na co dzień”

Zasady konkursu:

1.Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas 0-VII.
2.Technika wykonania pracy plastycznej: rysunek, pastelami,  grafika, wydzieranka, wyklejanka.
3.Prace plastyczne konkursowe powinny być wykonane w formacie A3 lub większe.
4.Każdy uczeń może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie w szkole lub domu.
5.Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora  oraz klasę

Termin konkursu:

1. Czas trwania konkursu: 01.02 – 11.03.2022
2. Prace należy składać u wychowawcy klasy do 11.03.2022
3. Do dnia 18.03.2012 r. komisja konkursowa powołana przez organizatora  poda wyniki konkursu
4. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie.
5. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają upominki.
6.Organizatorzy: Samorząd Uczniowski

Regulamin konkursu literackiego „Ada to nie wypada”

I. Organizacja konkursu:

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV– VII.
2.Uczniowie zgłaszają do konkursu wiersz lub krótkie rymowanki  dotyczące kultury słowa
3. Termin konkursu: luty 2022
4. Termin składania prac: 11.03.2022r
5. Prace składamy u polonistów uczących w w/w klasach
6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, dyplomy.

II. Jury konkursu będzie oceniało prace pod względem:

– zgodności utworu z tematem
– poprawności językowej (ortograficzna, gramatyczna, interpunkcyjna, leksykalna, stylistyczna)
– oryginalności utworu – estetyki zapisu

III. Organizatorzy:
poloniści oraz Samorząd Uczniowski

Kulturalne rymowanki  dla klas  pt. „Mądra głowa- piękne słowa”

Zapraszamy wszystkie klasy  do wspólnego, kulturalnego rymowania!

Uczniowie układają hasło- rymowankę na temat  poprawnego i ładnego wypowiadania się. Swoje pomysły wywieszają w dniu 21.02.2022r na tablicach przygotowanych  na parterze szkoły.

JEŚLI MĄDRA TWOJA GŁOWA,
WTEDY PIĘKNE MÓWISZ SŁOWA 🙂

I MIEJSCE Kolorowych Nutek w Brzeskim Konkursie Kolęd i Pastorałek o „Muszlę Św. Jakuba”.

Dziewczynki z oddziału „0”- Kaja Fudala, Zuzia Folmer oraz Zuzia Mazurkiewicz wzięły udział w Brzeskim Konkursie Kolęd i Pastorałek o „Muszlę Św. Jakuba” jako zespół Kolorowe Nutki. Zaśpiewały pastorałkę pt. „Tylko jedna jest taka noc”. Dziewczynki tak spodobały się jury, że najpierw znalazły się na liście laureatów, a podczas finału i Brzeskiego Wieczoru Kolędowego zostały nagrodzone I MIEJSCEM w kategorii grupy przedszkolne.  Jako zwyciężczynie wykonały pastorałkę przed wszystkimi zgromadzonymi na koncercie. Gratulujemy dziewczynkom najlepszego miejsca  i bardzo się cieszymy z tak wielkiego sukcesu. Wykonaną pastorałkę przez Kolorowe Nutki można obejrzeć na stronie internetowej oraz fb parafii św. Jakuba.